Højgård

Luftfoto af Højgård omkring 1939

Luftfoto af Højgård omkring 1939

Højgaard, matr. 6a, Svenstrup, tidligere Trindekjærgaard.
Dahlsvej 9

Gården ligger i Stenløse sogn, Skt. Klemens. Trindekjærgaard hørte oprindelig under Det fynske Rytterdistrikt. Det blev ophævet i 1764 af Frederik den 5., hvorefter gården kom under Bramstrup Gods.
Gården lå oprindelig inde i Svenstrup by sammen med flere gårde, men efter en brand i 1838 flyttede gården til sin nuværende plads syd for byen.
Den 4. januar 1891 brændte gården igen, denne gang ved ildspåsættelse af en røgter. Gården blev derefter opbygget i sin nuværende skikkelse. Hovedbygningen ligger i den østlige del af gårdspladsen, og den er grundmuret og med skifertag. Gårdens samlede areal er 53 tdr. land, og jorden er af fortrinlig beskaffenhed. Der hører en eng og en skov til gården.
I begyndelsen af 1800- tallet ejedes gården af Poul Madsen. Han gav sin søn Niels Juel Poulsen skøde på gården den 7. september 1857. Ved hans tidlige død, han blev kun 48 år, overtog hans enke Karen Nielsdatter gården. Ved hendes død i 1878 gik gården på auktion og blev solgt til Hans Peder Andersen.
Han solgte i 1883 til Christen Madsen og hustru Abelone Petrine Madsen. Christen Madsen var født i Hjallese, Hestehave den 30. april 1853 og hans kone Abelone var født på Hjallesegård i 1857.
Nu indtrådte der en lang stabil årrække med samme familie som ejere. De fik flere børn, hvoraf nogle døde i en ung alder.
Den 21. september 1884 fik de en datter, Maren Kirstine Karentine Madsen. Hun blev i 1923 gift med Ejner Rasmussen, der var tjenestekarl hos Hans Jørgen Johansen på nabogården. Parret flyttede ind på hjulmandsstedet, det nuværende beboerhus, der ligger på hjørnet af Stenløsevej og Skt. Klemensvej. Christen Madsens søn, Mads Jørgen Madsen født den 25. februar 1883, tjenestekarl hjemme hos faderen, døde den 1. august 1905. Han blev kun 22 år. Johannes Juel Madsen, en anden søn, født den 24. december 1885, var ved militæret og døde den 29. maj 1907.
Lars Peder Madsen blev gift med Petra Madsen, født Christensen. Ved Christens Madsen død i 1929, han blev 76 år, overtog Lars Peder Madsen og Petra Madsen gården.
Lars Peder Madsen døde 1935, kun 42 år gammel. Hans enke overtog gården, og i 1936 solgte hun gården (som det fremgår af følgende skøde), til Astrid og Olav Peiter Jensen.

Skøde 1936
1
Enkefru Petra Madsen Svenstrup Sælger og overdrager herved til Olav Peiter Jensen Killerup, kaldet Trindekjærgaard. Ejendommen består af matr. nr. 6a med en andel af matr.nr. 22 begge af Svenstrup Stenløse sogn. Hartkorn 6 tdr.1 skp. 2 fdk. 0 ¾ og fdk 1½.
Ejendommen overtages med samme herligheder, rettigheder, byrder og forpligtigelser, hvormed den hidtil har tilhørt mig, i hvilken henseende særligt bemærkes, at jeg som oven for nævnt kun ejer en andel af matr.22, idet den anden andel ejes af ejeren af matr. nr. 7a, Hans Borreby Greve.
Overtagelsen omfatter ejendommens jordtilliggender, med de derpå værende bygninger med disse mur-naglefaste tilbehør, herunder Kakkelovne, komfur, indmuret gryde og alle elektriske installationer og indretninger, træer og buskvækster og hvad i øvrigt nævnes kan, som almindeligt tilbehør til en fast ejendom, idet der henvises til hvad nedenfor er anført om det medfulgte løsøre. Overtagelse finder sted den 1. Juni 1936, og med denne dag som skæringsdag vil sædvanlige refusionsopgørelser være at udfærdige over alle ejendommen gående indtægter og udgifter, specielt alle skatter og afgifter vil have at udrede fra denne dag at regne.
Ejendommen ligger allerede fra i dag at regne for købers regning og risiko i enhver henseende, og i tilfælde af ildsvåde skal køber være berettiget til at oppebære assurancesummen til anordnet anvendelse.
I øvrigt har køber besigtiget ejendommen og nøje gjort sig bekendt med, hvad der er indbefattet under overdragelsen.

2
Købesummen er fastsat til kr. 88.000,00 skriver ottetiotte tusind kroner, der berigtiges på følgende måde: Køber overtager til forrentning eller indfrielse det i ejendommen indestående lån i Fyens Stift Sparrekasse, stort Kr. 25.000,00 som forrentes med den rente, bestyrelsen til enhver tid måtte bestemme, for tiden 4 %.
Køber overtager til forrentning eller indfrielse det i ejendommen indestående lån stort kr. 15.000,00 til gdr. Jens Larsen Næsby.
Køber overtager til forrentning eller indfrielse det i ejendommen indestående lån kr. 10.000,00 til husejer Martin Pedersen Svenstrup pr. Skt. Klemens.
For de under b og c lån svares forhøjet rente, og Køber er forinden handlen gjort bekendt med, på hvilke vilkår disse lån står.
Køber har i dag betalt til sælgerinde kr. 5.000,00 og tjener sælgerindens underskrift på dette betinget skøde tillige som kvittering for modtagelsen af dette beløb.
Restkøbesummen kr. 33.000,00 betales kontant ved overdragelsen 1. juni d.å.
Når restkøbesummen således er berigtiget, er sælger forpligtiget til at udstede det endelige skøde til køberen.

3
Foruden hvad ovenfor er nævnt som indbefattet under overdragelsen medfølgende besætning og løse genstande.
1 følhoppe med føl, 2 røde hopper, 1 brun vallak, 1 et års plag, 1 tyr, 10 malkekøer, 5 løbekvier, 8 større og mindre kvier, 2 grisesøer, 3 slagtesvin med kort, 1 slagtesvin uden kort, 4 polte og 6 pattegrise.
Af maskiner og redskaber fremhæves:
2 større vogne med kasse 1 uden kasse, 1 jumbe med seletøj, 1 chr-a-banc, 1 arbejdsvogn, 1 aliepumpe, 1 radsåmaskine, 2 plove, 1 hyppeplov, 1 kultivator, 1 udkrudtsharve, 2 spidsharver, 1 ringtromle, 1 sæddækker , 1 vandvogn, 1 alietønde, 1 dobbelt radrenser, 1 enkeltradrenser, 1 roeløfter, 1 slibesten, 1 selvbinder, 1 slåmaskine, 1 selvrensende tærskeværk med halmpresser, 1hakkelsmaskine, 1 kværn, 2 grisekasser, 1 sækkeløfter, 2 decimalvægte med lodder, 1 sækkevogn, 1 hesterive, 1 vifte, 1 roeoptager, 2 trillebør, 1 mælkevogn, ½ anpart i rundsav, 1/3 anpart i optager, alle arbejdsseletøjer, bryggeri og mejeriredskaber, 1 høvlebænk, samt forskellige huggehus redskaber og småredskaber, som tilhøre gården, alt som det i øvrigt er blevet køber påvist.
Endvidere medfølger alt korn på loftet, avl og afgrøde, roer, halm og gødning. Desuden medfølger 3 opredte folkesenge, 1 saltbalje, 1 øltønde samt møbler i folkestuen bestående af 1 skrivebord, 1 chaiselongue, 1 bord, 4 stole og i køkkenet 1 større og mindre gryder.

4
Køber forpligtiger sig endvidere til i December d.å. til sælgerinde at levere en slagtegris til privat slagtning på ca.100 kg. levende vægt, såfremt dette i øvrigt kan lade sig gøre, når hensyn tages til de af myndighederne givne forskrifter, angående privat slagtning. I modsat fald forpligtiger køber sig til at betale sælgerinde værdien af en sådan slagtesvin i overensstemmende med de priser, som gælder 1. December d.å. Endvidere forpligtiger køber sig til at levere sælgerinde efter eget valg, at aftage, enten samlet den 1. Oktober eller successive i løbet af tiden efter 1. Oktober i alt 15 sække kakkelovns brænde.

5
Med hensyn til de påhvilende servitutter og andre byrder henvises til ejendommens folio i tingbogen, idet her bemærkes, at der for så vidt angår matr.nr. 6a den 4.  Marts 1936 er lyst deklaration om vej og om dennes vej vedligeholdelse. På matr.nr.22 er der 5. November 1903 tinglæst fæstebrev fra Christen Madsen til arbejdsmand Niels L. Madsen for hans enkes livstid, dog kun så længe hun efter hans død hensidder i ugift stand.
Omkostningerne ved nærværende handel, herunder for udfærdigelse af dette betingede skøde med senere påtegning om endelig skøde samt stempling og tinglysning betales parterne i forening med halvdelen fra hver, mens køber alene bærer omkostningerne ved eventuelt overtagelse af prioritetsgælden. Mæglersalæret er køber uvedkommen.
Jeg enkefru Petra Madsen erklærer herved på tro og love, at der ikke på den solgte ejendom findes skov og fredsskovpligtig grund.
Skulle køber misligholde dette betingede skøde, navnlig ved at udeblive med restkøbesummen kr. 33.000,00 den 1. juni d.å. Da skal sælgerinde være berettiget til at sætte sig i besiddelse af den solgte ejendom med eller uden fogedens hjælp, samt være berettiget til desuagtet at beholde de erlagte kr.5.000,00 som hel eller delvis erstatning for misligholdelsen.
Forinden underskriften bemærkes, at skødet gives såvel til landmand Olav Peiter Jensen Killerup som til frøken Astrid Jensen Højby.
Foruden de i post tre specielt nævnte løsøregenstande medfølger yderlige i handlen yderlige 2 sølvplettede seler.
Endelig bemærkes, at den elektriske hus installation er betalt, hvorimod der endnu påhviler gården forpligtigelse for så vidt angår luftledninger, hvilke forpligtigelse overtages af køber. Sælgerinde og køber erklærer på tro og love, at vi ansætter værdien af den faste ejendom til kr. 68.000,00 og værdien af den medfulgte besætning, løsøre m.v. til kr.20.000,00.

 Ved nærværende i Odense de 18. Maj 1936

Som sælgerinde                                                                                                                               
Petra Madsen  

                                                                                                                                         

 Som køber

Olav Peiter Jensen

                                                                                       Endelig Skøde

Da køber i dag har berettiget det under post 2 nævnte beløb, ved til mig at betale kontant kr. 33.000,00 og da køber har lovet at holde sig skødets øvrige bestemmelser efterrettelig, så overdrager og endeligt skøde underskrevne enkefru Petra Madsen, Svenstrup herved til landmand Olav Peiter Jensen, Killerup og frøken Astrid Jensen, Højby ,den til mig tilhørende ejendom matr.nr.6a og den af mig tilkommende andel af matr.nr.22 begge af Svenstrup by Stenløse sogn, skyldsat for hartkorn, henholdsvis 6 td., 2 fdk., 03/4 alb, 2fdk, 1½ alb.

                                                               Petra Madsen

Som det fremgår af skødet, var det en veletableret gård de overtog. En gård bestående af god jord, en god besætning og med alt det inventar, der skulle til for at drive sådan en gård.
Det var midt i den store landbrugskrise, der begyndte sidst i tyverne. Trods krisen var der alligevel unge mennesker som omtalt her, Astrid og Olav Peiter Jensen, der havde mod til at købe landbrug.
I skødet mellem Olav Peiter Jensen og Petra Madsen omtales “svinekort”, der følger med i handelen. Svinekortet blev indført i 1934, fordi der var overproduktion af svin. Når bonden sendte grise til slagteriet og der fulgte et svinekort med, fik bonden den rigtige notering for grisen. Men de grise der ikke fulgte svinekort med, blev omtrent foræret væk. Et eksempel: I 1934 sendte en landmand 10 grise til slagteriet uden kort. Da afregningen kom lød prisen på svinene kr. 383,00 for alle 10 svin.
Kristen Olav Peiter Jensen, blev født i Højby den10. Januar 1912. Søn af gdr. Jens Karl Jensen og hustru Ane Sofie Jensen, f. Albrektsen i Højby. Viet i Højby Kirke den 10. september 1936 til Astrid Jensen, Højby.
Astrid Jensen, født den 5. januar 1912. Datter af gdr. Jens Poulsen Jensen og hustru Hansigne Kristine Jensen, f. Hansen fra Højby.
Astrid og Olav Peiter fik tre døtre. Rita født den 1. Maj 1939. Kirsten født den11. Oktober 1940.  Lisbeth født den 6. august1944.
Olav og Astrid overtog Trindekjærgaard. Navnet havde gården fået, fordi der var tre (trinde)  kær i markerne. Astrid mente, at det var der ingen, der kunne finde ud af, så da gården ligger højt over byen, var det nemmere med navnet “HØJGÅRD”.
I henhold til skøde ejede de halvparten af matr. nr. 22 af Svenstrup, kaldet Skovmarken. Et areal på ca.10½ tdr. land, hvor der i dag er kolonihaver. Marken blev brugt til græsning af kreaturer. Lisbeth fortæller, at det blev til mange cykelture fra gården til Skovmarken for at komme ned og tælle dyrene. På venstre side af marken var der plantet frugttræer, og der blev avlet grøntsager og kartofler.
Den 26. august 1983 eksproprierede Odense Kommune området under voldsomme protester fra lodsejerne og beboerne. Arealet blev udlagt med kolonihaver
Astrid og Olav Peiter Jensen drev et traditionelt landbrug med avl af korn, roer og ærter samt græs til køerne. Arbejdet i marken blev udført med hestekraft indtil midt i 50erne, hvor der blev anskaffet en Ferguson traktor. Arbejdet foregik med et folkehold af 2 karle og med en fodermester, Laurits Madsen, til at passe 15 køer. Det var et slidsomt arbejde, der bestod af pasning af dyrene og malkning 2 gange i døgnet. Det var før malkemaskinen holdt sit indtog. Mælken blev leveret til Dalum Mejeri. Der var også to tjenestepiger, så der var meget at tage vare på for Astrid, da der kom tre døtre hurtig efter hinanden og med folkeholdet på kost og logi. Da børnene blev større, blev den ene pige så afskediget.
Offentligt arbejde var der ikke tid til, men Olav fik overdraget hvervet som snefoged, en stilling der blev oprettet i 1891. I gammel tid var det oldermanden, der var snefoged. Det var offentligt ombud, så det kunne ikke afslås. Arbejdet bestod i at sørge for mandskab til at rydde sneen fra offentlig vej. Alle ejendomsbesiddere var pligtige at skovle sne, gårdene skulle stille med flere mænd, mindre husejere kunne nøjes med en halv dag i en omgang.
I 1978 overtog Lisbeth og Jens Mayerland Peiter halvparten af gården. Det var naturligt, da Lisbeth havde deltaget i markarbejdet som barn. Astrid og Olav byggede et nyt hus ud til Dahlsvej, hvor de flyttede ind.
I 1984 overtog Lisbeth og Jens den anden halvpart også, og de begyndte en renovering af gården og avlsbygningerne blev revet ned.
År 2007 overtog tredje generation, Pernille og Per Peiter og deres tre døtre, Højgård.
Der var nu ca. 15 tdr. land tilbage af de oprindelige 53 tdr. land, der var i 1936.
Efter Astrids død blev huset på Dahlsvej 11 lejet ud i 4 år. Lisbeth og Jens Mayerland Peiter flyttede ind i huset efter en større udvidelse og renovation.

Ejere:

1831-1859  Hans Rasmussen
 1859-1878  Poul Madsen, søn Niels Julius Poulsen, han enke Karen Nielsdatter
 1878 – 1888  Mads Peder Andersen købt på auktion
 1888 – 1929  H.P. Andersen
 1929 – 1935  Christen Madsen
 1935 – 1936  Christen Madsen enke Petra Madsen
 1936 – 1978  Astrid og Olav Peiter Jensen
 1978 – 1984  Halvdelen Lisbeth og Jens M. Peiter Jensen
 1984 – 2007  Den anden halvdel
 2007 –    Per Peiter